ACORD DE TERMES I CONDICIONS DE L'USUARI

Benvingut a Subhastespro. En registrar, reconeix que ha llegit, comprès i acceptat el present Acord de termes i condicions de l'usuari (en endavant, l ' "Acord d'usuari"). Aquest Acord d'usuari regeix l'ús de la nostra pàgina web i dels nostres serveis. En cas de disputa, l'Acord d'usuari establirà el procediment de resolució de la mateixa i definirà tant la seva solució com la nostra.

 

Taula de contingut

 

1. Introducció a Subhastespro.cat

2. Regles per a tots els usuaris

3. Accés als nostres serveis i al lloc

4. Regles per a venedors

5. Regles per a compradors

6. Subhastes en línia

7. Vendes

8. Dipòsits

9. Pagaments

10. Indemnització preestablerta per danys i perjudicis per falta de pagament

11. Les nostres tarifes pels serveis

12. Inspecció dels productes

13. Lliurament dels productes

14. Drets de la propietat intel·lectual

15. Exempció de garanties

16. Limitació de responsabilitat

17. Defensa i indemnització

18. Disputes entre usuaris

19. Disputes legals

20. Impostos

21. Responsabilitat ambiental

22. Descàrrec de responsabilitat del contingut de tercers

23. Comunicacions i notificacions

 

 

  1. Introducció a SubhastesPro

 

SubhastesPro.cat és un portal franquiciat per d'SIVIT INVERSIONS S.L, espanyola amb CIF. B65266462, amb domicili a Rambla Catalunya 53, Planta 1, Porta 1, 08007 Barcelona (en conjunt "SubhastesPro" o "nosaltres"). Som un proveïdor que proporciona serveis de gestió de productes, valoració i solucions de venda que maximitzen el valor.

Subhastespro senzillament proporciona el mercat i no posseeix ni ven els productes. Per tant, el contracte de compravenda és entre el venedor i el comprador.

Data de vigència. Aquest Acord d'usuari és efectiu des l'1 de desembre de 2018.

 

  1. Regles per a tots els usuaris

 

Requisits de registre. Excepte en el cas que un usuari es registri amb nosaltres a través d'un acord per escrit diferent i separat, haurà de fer el següent per registrar-se i poder participar en una subhasta o venda com a venedor o comprador:

Registrar-se a la nostra pàgina i proporcionar una adreça, un número de telèfon, una adreça de correu electrònic i altra informació sol·licitada, que haurà de ser precisa i verificable,

Ser una persona, empresa o entitat jurídica real,

Si és un particular, ha de ser major de 18 anys i tenir la capacitat de per signar contractes legalment vinculants,

Si s'està registrant en nom d'una empresa o entitat jurídica, ha d'estar facultat per a poder signar contractes legalment vinculants en nom i representació d'aquesta empresa o entitat jurídica, i

Acceptar el present Acord d'usuari i qualsevol modificació futura que publiquem eventualment a la nostra pàgina.

Restriccions generals d'ús. Els usuaris han de complir amb totes les lleis aplicables relacionades amb la seva actuació en virtut d'aquest Acord d'usuari. Cada usuari declara que no utilitzarà la nostra pàgina ni els nostres serveis per a promoure qualsevol activitat il·legal. En particular, els usuaris NO

HAN:

Publicar continguts falses, inexactes, enganyosos, difamatoris o calumniosos,

Publicar continguts que infringeixin els drets de propietat intel·lectual de tercers,

Utilitzar els nostres serveis, directament o indirectament a través d'altres persones, en el cas que hagin estat suspesos temporalment o indefinidament d'usar qualsevol dels nostres serveis,

Introduir virus o altres tecnologies que ens puguin provocar danys, o que malmetin els interessos o béns d'altres usuaris,

Copiar, reproduir, realitzar enginyeria inversa, modificar, crear obres derivades, distribuir o mostrar públicament el contingut (excepte per a la seva pròpia informació) de la nostra Pàgina o els nostres serveis, sense el nostre consentiment previ i, si escau, de les altres parts.

Recopilar o obtenir d'alguna manera informació sobre altres usuaris, incloent adreça de correu electrònic, sense el seu consentiment,

Transferir o proporcionar el seu nom d'usuari i contrasenya a tercers sense el nostre consentiment, però, el nom d'usuari i contrasenya d'una entitat empre¬sarial es pot transferir entre empleats de la mateixa empresa, o

Participar en suborns, que nosaltres definim com lliurar o oferir alguna cosa de valor a canvi d'un avantatge econòmic injusta, i no acceptar coses de valor de cap empleat de Subhastespro a canvi d'un avantatge econòmic injusta.

Haurà denunciar immediatament qualsevol petició de suborn o qualsevol altra forma d'activitat il·legal o qüestionable enviant un correu electrònic amb els detalls d'aquesta conducta a info@subhastespro.cat

 

3. L'accés als nostres serveis ia la pàgina

 

Control d'accés als nostres mercats. Reservat el dret, a la nostra total discreció, de treballar amb qualsevol part. Podem limitar, suspendre, restringir o posar fi als nostres serveis, el seu compte, el seu accés a la nostra Pàgina i les seves activitats a la nostra Pàgina amb o sense avisar.

Cancel·lació de comptes inactius. Podem cancel·lar els comptes no confirmades o els comptes que han estat inactives.

Dret de suspendre els serveis. També podem modificar o suspendre part o la totalitat dels nostres serveis en qualsevol moment.

Un únic registre. A la nostra pàgina s'aplicarà un límit d'un sol registre per empresa o persona. Si té diversos registres, poseu-vos en contacte amb nosaltres per consolidar-los. Podem desactivar els registres duplicats.

El seu dret de cancel·lació. Podeu cancel·lar el seu dret de participar en la nostra pàgina i en els nostres serveis en conformitat amb aquest Acord d'usuari mitjançant avís per escrit a nosaltres amb trenta (30) dies d'antelació, sempre que aquesta cancel·lació no li alliberi de qualsevol obligació que hagi sorgit abans de la cancel·lació, Immediatament després de la cancel·lació, ja no se li permetrà utilitzar la nostra pàgina ni els nostres serveis.

 

4. Regles per a venedors

 

Els venedors que vulguin vendre al nostre mercat han de signar un acord escrit separat amb nosaltres per poder ser venedors registrats en aquest mercat, i aquest acord escrit separat serà el que reguli les condicions de la venda al nostre mercat.

 

5. Regles per a compradors

 

Requisits per ser un comprador. Per poder participar com a comprador en una subhasta o venda, ha de declarar, garantir i acceptar:

Pagar per qualsevol licitació o comanda realitzada amb el seu nom d'usuari i contrasenya únics,

Haver pagat o liquidat qualsevol obligació financera pendent amb nosaltres a la nostra sencera satisfacció,

No manipular el preu de qualsevol producte o interferir amb altres postors o compradors,

Proporcionar informació addicional que se us demani (per exemple, prova de fons, carta de garantia bancària, etc.) amb fins de verificació o per protegir la integritat de la subhasta o venda,

Complir amb els termes, condicions o requisits de l'anunci,

Realitzar una investigació independent i no licitar ni comprar basant-se suposicions, i

Garanties del comprador. Si licitació o realitza una comanda en un mercat, declara, garanteix i accepta que:

Està demostrant el seu compromís i capacitat financera per adquirir els productes que està demanant o pel que està licitant,

No pot retirar, canviar o modificar la seva licitació o comanda sense la nostra autorització escrita,

Ha de complir amb les lleis i reglaments aplicables a l'hora de comprar els productes i la seva posterior transport, utilització, revenda i exportació, segons sigui el cas, i,

Sense assessorament professional. Qualsevol informació facilitada pels nostres empleats o agents, de qualsevol forma, està concebuda únicament com una orientació general sobre l'ús dels nostres serveis i pàgina web.

Reserva dels drets. Reservat el dret de retirar qualsevol producte posat a la venda fins al moment en què aquests siguin retirats. En aquest cas, la nostra responsabilitat es limita a tornar el preu de compra desemborsat pels productes. Reservat el dret d'acceptar o rebutjar totes les licitacions o comandes. A més, per poder limitar el risc en el nostre mercat, ens reservem el dret de limitar la quantitat de licitacions o comandes realitzades per vostè, ja sigui sols o en conjunt.

Informació creditícia i dipòsit en garantia. També podem condicionar una licitació o comanda a què ens proporcioni informació creditícia o un dipòsit monetari en garantia. Si la licitació o oferta és acceptada, aplicarem el dipòsit a la factura o saldo pendent. Els dipòsits dels postors o compradors no guanyadors es retornaran o s'aplicaran als saldos pendents.

 

No elusió. Vostè accepta no negociar, comunicar o transmetre qualsevol tipus d'informació a altres usuaris que conegui mitjançant la nostra pàgina (independentment de si l'usuari hagi licitat) en un intent de completar la venda dels productes a través d'un mitjà fora del nostre mercat en línia (una "Transacció elusives"). En el cas que un venedor realitzi una transacció elusiva en els 12 mesos posteriors al venciment de la subhasta del venedor, aquest entén i accepta que està obligat a remetre'ns immediatament una comissió d'èxit equivalent al 15% del preu brut final dels productes venuts en aquesta transacció elusiva. Aquesta clàusula de no elusió s'aplicarà als usuaris i els seus directors, agents i / o representants. Aquesta disposició no ha de ser interpretada com a aplicable a les relacions preexistents que els usuaris hagin desenvolupat independentment de la nostra pàgina o serveis.

 

6. Subhastes en línia

 

Procés de licitacions. En les subhastes en línia a la pàgina, el comprador que compleixi amb els requisits de l'anunci i present la licitació més alta serà considerat el "Postor guanyador". Si vostè és el postor guanyador, estarà obligat legalment a completar la transacció amb el venedor llevat que aquesta transacció estigui prohibida per aquest Acord d'usuari o per la llei.

Cada postor és responsable de visitar la pàgina o adoptar les mesures necessàries per assabentar-se dels canvis en un anunci, incloent els canvis en la data o hora de tancament. No ens fem responsables de notificar als compradors els canvis realitzats en un anunci. El comprador assumeix el risc de transmetre les licitacions de tal manera que es rebin abans del tancament de la subhasta en línia. No acceptarem licitacions rebudes després que la subhasta estigui tancada.

Per a les subhastes en Internet, les hores de tancament publicades i indicacions d'hora actual al nostre lloc web són aproximades. A més ens reservem el dret de tancar d'hora o perllongar les subhastes a internet a la nostra discreció. És possible que es programi el tancament dels lots en forma individual, en grups o en la seva totalitat. Les hores de tancament dels lots seran anunciades abans de l'obertura de la

subhasta a internet. A l'hora programada de tancament, els lots amb ofertes actives poden romandre oberts per un període de temps addicional que varia segons el mercat que s'estigui utilitzant fins que totes les ofertes hagin cessat.

Subhastes sense mínims en comparació amb subhastes amb reserva. En el cas d'una subhasta en línia "Sense mínims", la licitació comença amb l'increment de l'oferta i el postor guanyador és el que hagi presentat la licitació més alta. En el cas d'una subhasta en línia "amb reserva", el postor guanyador és el postor que hagi presentat l'oferta més alta per sobre del preu de reserva. No obstant això, en alguns mercats en què es permeti que les licitacions estiguin per sota del preu de reserva, si el postor guanyador en una subhasta en línia "amb reserva" està per sota del preu de reserva, la licitació d'aquest postor serà presentada al venedor que podrà acceptar-la, rebutjar-la o contrarestar-la. Si el venedor accepta aquesta licitació, el postor serà el postor guanyador i estarà obligat a completar la compra al preu ofert.

Els preus de reserva poden o no divulgar-se. Pel que fa a certs anuncis, els venedors poden fixar un preu de reserva per al producte. A la nostra sencera discreció o a discreció del venedor, la pàgina pot o no mostrar el preu de reserva en un anunci. Les licitacions, però, que es rebin (ja sigui per sota o per sobre del preu de reserva) són vinculants i estan subjectes a acceptació per part del venedor. Els anuncis amb un preu "sense mínim" s'obriran amb el primer increment de la licitació segons el que determina nosaltres.

 

7. Vendes

 

Vendes privades o directes. Les vendes privades que nosaltres gestionem apareixen publicades en alguns dels nostres mercats o estan designades mitjançant l'opció "Comprar" o "Comprar avui". En una venda privada o directa, els compradors es converteixen en els Postors guanyadors al (a) acceptar comprar l'article en venda al preu de compra indicat i en els termes de l'anunci (es pot fer referència al preu com el preu de "Comprar ara "o" comprar avui "o alguna cosa semblant), o (b) a l'oferir-se a comprar l'article en venda en presentar una oferta vinculant pel mateix a través de l'opció" Pujar ", l'oferta presentada pel comprador pot ser acceptada i convertir-se en vinculant dins dels trenta (30) dies naturals a elecció de venedor (a menys que l'anunci tingui indicat un diferent termini de temps).

 

8. Dipòsits

 

Tots les transferències electròniques han d'incloure la següent informació: Nom de client / empresa, Nombre de client / postor, Nombre de la venda

 

9. Pagaments

 

Si vostè és el postor guanyador, accepta pagar immediatament l'import complet de la transacció, incloent la prima del comprador indicada, els costos d'enviament, qualsevol altre import especificat en l'anunci i tots els impostos deguts, si procedeixen.

Període de pagament. A menys que s'indiqui el contrari en l'anunci o que estigui indicat en un acord separat amb nosaltres, ha de pagar l'import complet en el període de temps establert pel mercat. No es concediran pròrrogues en el període de pagament.

Deduccions. Reservat el dret de deduir qualsevol quota o suma que ens dega dels seus fons que tinguem en possessió, o que siguin pagats o rebuts per vostè en connexió amb una o més vendes o compres de productes. Vostè seguirà sent responsable dels fons que s'utilitzin per a tals deduccions i els pagarà al justificar-nos i exigir les sumes utilitzats per a les deduccions.

Retencions. Per protegir-se contra el risc de responsabilitat, Subhastespro podrà restringir de vegades l'accés als fons d'un compte de venedor o comprador en base a certs factors incloent, però no limitant-se només a l'historial de transaccions, rendiment, nivell de risc de la categoria del anunci, investigació o indagació governamental, la nostra investigació d'una presumpta infracció d'aquest Acord d'usuari per part del venedor o del comprador, o la presentació d'una reclamació per un comprador.

Moneda de pagament. A menys que estigui especificada per als productes en particular, es pagarà en la moneda indicada.

Formes de pagament. A menys que s'especifiqui el contrari en un anunci o en un mercat de la nostra pàgina, les formes acceptables de pagament inclouen PayPal®, Visa®, Discover®, MasterCard®, American Express®, xec de caixa, gir postal, transferència bancària i xec d'empresa amb una carta bancària de garantia. No tots els nostres mercats accepten totes aquestes formes de pagament i certs anuncis poden especificar restriccions o requisits addicionals.

Targetes de crèdit. En alguns dels mercats a la nostra pàgina, s'ha d'introduir una targeta de crèdit vàlida en el moment de licitar o enviar la comanda independentment de la forma de pagament. A menys que s'especifiqui el contrari en un anunci o en un mercat, es poden acceptar targetes de crèdit i comptes de PayPal fins a 10.000 €. Excepte quan s'utilitzi una targeta de crèdit o que nosaltres autoritzem el contrari per escrit, els compradors han d'enviar el pagament mitjançant fons certificats (és a dir, transferència bancària, xec de caixa o gir postal). No es carregarà res a la targeta de crèdit fins que la venda hagi estat tancada i s'hagi determinat el postor guanyador. Reservat el dret de cobrar 25 € per cada transacció de targeta de crèdit que sigui rebutjada. Us recomanem que revisi les dades del seu perfil d'usuari abans d'enviar licitar o comandes, i de realitzar les correccions necessàries en la informació de la targeta de crèdit en el moment de licitar o fer comandes.

No s'accepten fons de tercers. Tots els fons, excepte en el cas que sigui un xec de caixa o gir postal d'una institució financera, han de provenir de vostè i no acceptarem fons de tercer en cap cas.

Revertir el càrrec. Si voleu anul·lar una transacció de targeta de crèdit sense el nostre consentiment exprés per escrit (és a dir, "revertir el càrrec"), podem desactivar de manera immediata i permanent el seu compte a la nostra sencera discreció. Si reverteix un càrrec després de rebre els productes, podem presentar càrrecs en contra seu davant els organismes d'ordre públic apropiats, i ens reservem el dret d'interposar tots els recursos disponibles per recuperar qualsevol i tots dels danys i perjudicis ocasionats.

Descomptes i promocions. Podem oferir alternatives de comissions, rebaixes, descomptes, cupons o incentius, a la nostra sencera discreció i per qualsevol raó, i no tenim cap responsabilitat d'oferir aquestes alternatives a tots els usuaris ni de continuar oferint aquestes alternatives a qualsevol usuari a qui se les hàgim ofert amb anterioritat.

 

10. Indemnització preestablerta per danys i perjudicis per falta de pagament

 

Sense perjudici de l'anterior, els postors guanyadors seran responsables de totes les despeses, honoraris judicials, costes judicials i altres danys i perjudicis ocasionats per nosaltres o pel venedor en connexió amb el cobrament d'aquestes obligacions que no siguin pagades en la data de pagament si la seva licitació o oferta és acceptada. Si un postor guanyador no finança puntualment la transacció dins del període de temps establert pel mercat o l'anunci, aquest perd tots els drets sobre el producte. Sense perjudici d'altres reclamacions, danys o altres recursos legals disponibles per Subhastespro, en guanyar una subhasta o venda i no completar la transacció en el temps establert per qualsevol raó, el postor guanyador accepta pagar danys i perjudicis preestablerts en la major d'aquestes dues quantitats : 100 € o el 25% de la licitació guanyadora o preu de l'oferta per cada anunci de productes no pagat. Si ha de danys i perjudicis preestablerts o altres quantitats, el seu compte pot ser suspesa i no podrà iniciar sessió ni licitar fins que hagi pagat tots els imports pendents.

 

11. Les nostres tarifes per als serveis

 

Prima del comprador. Cobrem la prima del comprador estàndard de la indústria en cadascuna de les transaccions. La prima del comprador és una comissió que es cobra al comprador com a percentatge de l'import de la licitació o de la comanda, inclosa en el preu. En la majoria dels casos, la prima del comprador es considera un import imposable, i es gravarà en la taxa apropiada depenent de la ubicació dels productes.

 

12. Inspecció dels productes

 

Inspecció. La majoria d'anuncis permeten inspeccionar els productes abans o durant la licitació o la comanda. En alguns casos, es requereix demanar cita prèvia per inspeccionar els productes o anar-los a veure en hores específiques. La majoria dels productes posats a la venda són de segona mà i poden contenir defectes. Quan un anunci permeti la inspecció dels productes, el comprador haurà inspeccionar els productes abans de demanar o licitar per ells. El comprador que liciti o demani productes sense abans haver-los inspeccionat ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.

Reclamacions per una descripció incorrecta o inexacta quan la inspecció estigui prohibida. Si un anunci disposa expressament que no es permetrà la inspecció prèvia dels productes, ha de presentar una reclamació per qualsevol descripció incorrecta o inexacta dels productes abans de la retirada dels mateixos. Vostè o els seus agents són els responsables de realitzar el recompte dels productes i de verificar aquests productes en el moment de la seva retirada. Si els productes no són acceptables per qualsevol raó, no els retiri.

Transaccions i variacions del preu unitari. Quan els productes de venguin en base a un preu unitari, el venedor es pot reservar el dret de variar la quantitat lliurada per un percentatge explícitament declarat a l'anunci. En aquests casos, el comprador es compromet a acceptar qualsevol quantitat dins d'aquests límits. Fora d'aquests límits, el preu de compra s'ajustarà a l'alça oa la baixa en funció a la quantitat actualment lliurada i acceptada pel comprador.

 

13. Lliurament dels productes

 

Traspàs del risc de pèrdua i transferència de títols. A menys que s'especifiqui el contrari en un anunci, el lliurament dels productes serà realitzada en el seu lloc d'ubicació dels productes Ex Works (Incoterms 2010), el lliurament del títol dels productes tindrà lloc a les instal·lacions del venedor i el comprador serà el responsable de tots els costos del títol, registre, càrrega i transport, sempre que, aquest títol no es transfereixi del venedor al comprador fins que el aquest hagi rebut el pagament complet pels productes, i el comprador hagi retirat en totalitat els productes de les instal·lacions del venedor.

Retirada dels béns adquirits. Vostè accepta retirar els productes comprats de la instal·lació en la qual estiguin situats els productes dins el termini especificat a l'anunci o, si no hagués

termini especificat, dins el termini establert pel mercat. Se li pot requerir programar una cita amb antelació a les instal·lacions en què es trobin els productes i haurà de consultar l'anunci per obtenir més informació. Hem de rebre el pagament pels productes abans de la seva retirada. En el cas que prorroguemos voluntàriament el termini de retirada per adaptar-nos a les seves necessitats, comprèn i accepta que la responsabilitat i el risc de pèrdua no depenen de nosaltres, sinó que es trobarà sota la seva pròpia responsabilitat. A menys que s'indiqui el contrari, tots els productes que es venguin en lots inclouen estiba (caixes, palets, retractilat, bandes, calaixos, etc.), i vostè ha de retirar tot el lot. És responsabilitat seva desfer-se dels productes i material d'estiba no desitjats. Subhastespro o associat es reserven, a la seva discreció, el dret de cancel·lar una subhasta o venda informant al comprador que la retirada dels productes ocasionaria greus danys a les instal·lacions del venedor o representaria un greu risc per a la salut i seguretat humana. Vostè convé defensar i indemnitzar Subhastespro i al Venedor contra qualssevol reclamacions de tercers relacionades a la retirada de Productes.

 

Responsabilitat del comprador de carregar i transportar. Llevat que hàgim arribat a un acord per escrit diferent, és responsabilitat seva el transport dels productes que hagi adquirit. Aquest transport inclou la manipulació, càrrega, segur i enviament dels productes adquirits, incloent tots els costos i riscos associats amb la seva retirada. On indiquem que els productes han de ser carregats, vostè ha de proporcionar tots els equips de manipulació de materials i operadors degudament qualificats i certificats per operar amb aquests equips. Els seus empleats o agents són responsables de complir amb totes les lleis i reglaments federals, estatals, locals (el lloc en què estiguin situats els productes) i de les instal·lacions, així com les referents a seguretat, medi ambient, salut i prevenció de riscos quan estiguin operant els equips en el lloc de càrrega. Així mateix, vostè és el responsable de qualsevol dany a la propietat, incloent vessaments o fuites de substàncies perilloses, que puguin ocórrer durant el procés de retirada. Si vostè o el seu agent no netegessin les fuites o no reparessin els danys ocasionats podran tenir prohibit participar en les nostres futures subhastes o esdeveniments, i podrà ser denunciat a les autoritats corresponents. A més se li poden iniciar accions judicials que tinguem a la nostra disposició o a disposició de qualsevol altra part afectada per les seves accions

El comprador està obligat a tenir una assegurança que cobra la càrrega i transport dels productes.

Per poder recollir els productes, tant vostè com els seus agents han de tenir una assegurança comercial de responsabilitat civil i d'automòbil, i l'assegurança mínim legal de compensació per als treballadors per als empleats que vagin a recollir els seus productes. Prèvia sol·licitud, vostè ens proporcionarà la prova d'aquestes assegurances. A més, a petició, ens nomenarà com un assegurat addicional en la seva pòlissa.

Risc personal i per a la propietat. Si proporciona tercers per assistir o ajudar en la retirada dels productes, vostè assumeix tots els riscos derivats de danys personals o patrimonials i, específicament convé a defensar i indemnitzar al venedor i al Subhastespro de la responsabilitat d'aquests riscos.

Productes abandonats. S'establirà per a cada subhasta o venda un calendari de retirada dels productes. Haurà de retirar tots els productes adjudicats dins d'aquest límit de temps. Si per alguna raó no pot retirar els productes dins el termini previst, és responsabilitat seva acordar amb nosaltres o amb el venedor dels productes una pròrroga del mateix. No som responsables dels productes que no es retirin dins el termini assignat. Si els productes no es retiressin dins el termini de temps especificat o en la data posterior programada, considerarem que els productes han estat abandonats, i vostè haurà renunciat a tots els drets, títols i interessos sobre els productes i al seu preu de compra. Podem disposar, revendre o destruir qualsevol producte abandonat corrent vostè amb els costos i despeses sense dret a reemborsament per qualsevol pagament anterior realitzat. El temps és essencial, tant per al pagament com per a la retirada dels productes.

 

14. Drets de la propietat intel·lectual

 

Marques comercials i publicitat. Els usuaris no tenen dret de mostrar ni usar els noms comercials, noms de domini, marques comercials o marques de servei de Subhastespro sense el nostre consentiment exprés per escrit, que podrem denegar a la nostra sencera discreció.

Materials promocionals. Quan vostè ens faciliti imatges, materials de text i altres informació relacionada amb els productes ( "Materials promocionals"), ens està atorgant el dret no exclusiu, a nivell mundial, perpetu, irrevocable, lliure de regalies, subllicenciable (a través de múltiples nivells ) d'executar qualsevol i tots els drets d'autor, publicitat, marques comercials, de

bases de dades i de propietat intel·lectual que posseeixi en els materials promocionals. A més, en la màxima mesura que permetin les lleis aplicables, vostè renúncia als seus drets morals i promet no fer valer aquests drets en contra nostra, dels nostres sub¬licenciatarios ni contra els nostres cessionaris. Vostè declara i garanteix no es infringeixen els drets de propietat intel·lectual de tercers en els següents casos: (1) el lliurament dels seus materials promocionals a nosaltres, (2) la publicació de materials promocionals utilitzant els nostres serveis i, (3) el nostre ús de aquests materials promocionals en connexió amb els nostres serveis.

Titularitat de Subhastespro de la propietat intel·lectual relacionada amb els nostres serveis i pàgina. Vostè reconeix i accepta que tant els nostres serveis com la nostra pàgina i qualsevol programari i informació utilitzats en connexió amb la nostra pàgina contenen informació confidencial que està protegida per la llei de la propietat intel·lectual i altres lleis aplicables. A més, reconeix i accepta que qualsevol contingut dins de la pàgina està protegit per drets d'autor, marques comercials, marques de servei, patents o altres drets i lleis de propietat. A excepció del que expressament autoritzem, vostè es compromet a no fer servir, modificar, vendre, revelar, distribuir o crear obres derivades basades en els nostres servei o pàgina, total o parcialment.

Dades. No pot gravar, emmagatzemar, duplicar, reproduir, retransmetre o explotar d'alguna altra manera les dades o contingut en àudio / vídeo transmès a vostè com a part dels nostres serveis o com a part del seu ús del pàgina (en conjunt, "Dades de subhasta" ). Som els titulars de tots els drets, títols i interessos sobre totes les dades de subhasta. No li concedim cap dret relacionat amb la nostra pàgina, els seus mercats o qualsevol de les nostres bases de dades que recullen informació dels nostres mercats, que mantenim com un secret comercial. No obstant els termes d'aquest Acord d'usuari o de qualsevol acord escrit subscrit amb vostè, Subhastespro pot: (1) recopilar dades de transacció dels clients, fins i tot els seus, per poder millorar els seus mercats i serveis, i (2) reunir, recollir, copiar, modificar, publicar, mostrar, distribuir i utilitzar dades agregades transaccionals i de rendiment relacionats, generats d'o basats en les vendes de productes de clients (incloent les seves vendes i compres) i pot preparar informació resumida o derivativa basada en això, per als fins analítics i comercials de Subhastespro incloent, sense limitacions, la incorporació en les seves bases de dades de propietat, sempre que no ho identifiquem com la font d'aquesta informació per a tercers.

 

Política de drets d'autor i de propietat intel·lectual. Respectem la propietat intel·lectual dels altres, i esperem que els nostres usuaris facin el mateix. Responem als avisos de presumptes infraccions dels drets d'autor o de la propietat intel·lectual. Si creu que els seus drets d'autor o de la propietat intel·lectual estan sent infringits per les publicacions d'altres en el Pàgina, s'haurà de posar en contacte amb el nostre Agent de drets d'autor. Aquest enllaç proporciona informació detallada sobre com contactar amb el nostre Agent de drets d'autor i quina informació li ha de facilitar.

A petició nostra, els venedors han de facilitar-nos una prova de compra original vàlida o llicència vàlida d'un propietari de la marca comercial per poder vendre productes de marca amb la marca o logotip oficials d'un tercer. L'absència d'una prova de compra vàlida o una llicència vàlida poden portar a la retirada d'un anunci i vostè pot ser objecte d'un seguit d'accions, incloent la imposició de límits en els seus privilegis de compra i venda i la suspensió del seu compte. A més, podem cooperar amb els propietaris de la marca comercial per investigar i presentar informació sobre vostè i les seves vendes davant les autoritats legals pertinents.

 

15. Exempció de garanties

 

Els nostres serveis. Intentem mantenir els nostres serveis segurs, protegits i funcionant correctament, però no podem garantir el funcionament continu ni l'accés als nostres serveis o a la nostra pàgina web. És possible que les actualitzacions de les licitacions o comandes i d'altres funcionalitats de notificació a les nostres aplicacions no succeeixin en temps real. Aquesta funcionalitat està subjecta a retards per sobre del nostre control.

Vostè accepta que fa ús dels nostres serveis sota la seva pròpia responsabilitat, i que aquest se li està sent proporcionat "TAL QUAL" I "SEGONS DISPONIBILITAT". EN CONSEQÜÈNCIA, A LA

MESURA PERMESA PER LES LLEIS APLICABLES, excloem TOTES LES GARANTIES

EXPLÍCITES O IMPLÍCITES, INCLOENT ELS termes i condicions, SENSE limitar-nos a

LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER UNA FINALITAT DETERMINADA, I

NO INFRACCIONS.

Productes del venedor. Llevat que s'indiqui expressament per escrit en un anunci o pel que fa al nostre mercat (tal com es descriu més endavant), si compra productes, licita o realitza comandes, vostè es compromet a acceptar aquests productes EN LES CONDICIONS QUE ESTIGUIN, INCLOENT SEU UBICACIÓ i AMB TOTS ELS SEUS DEFECTES. LLEVAT QUE La persona EXPRESSAMENT PER ESCRIT AL ANUNCI, TANT NOSALTRES COM ELS NOSTRES VENEDORS RENUNCIEM A TOTES LES GARANTIES, EXPLÍCITES I IMPLÍCITES, RESPECTE ALS PRODUCTES, ENTRE ELLES I sense cap limitació tots GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A UN ÚS CONCRET , O QUE ELS PRODUCTES ESTIGUIN LLIURES DE DEFECTES OCULTS. VOSTÈ RENÚNCIA A TOTES LES RECLAMACIONS CONTRA NOSALTRES I EL VENEDOR PER DANYS, PÈRDUES, COSTOS, LESIONS, SANCIONS, DESPESES, HONORARIS D'ADVOCATS I RESPONSABILITATS DE QUALSEVOL NATURALESA ESTIGUI AL GREUGE, CONTRACTE, GARANTIA O RESPONSABILITAT ESTRICTA (EN CONJUNT, "RECLAMACIONS ESPECÍFIQUES "). EN CAP CAS SEREM RESPONSABLES DE DANYS ESPECIALS, INDIRECTES, INCIDENTAL O DERIVATS A VOSTÈ O A UNA ALTRA PART. AIXÍ MATEIX, VOSTÈ ES COMPROMET A INDEMNITZAR, DEFENSAR I lliurar-nos, i lliurar a l'VENEDOR, EXCEPTE EN LA MESURA EN LA QUE AQUEST HAGI PROPORCIONAT UNA GARANTIA EXPRESSA AL ANUNCI, PER I CONTRA QUALSEVOL I TOTES LES RECLAMACIONS ESPECÍFIQUES. Llevat que S'INDIQUI EL CONTRARI EN UN ANUNCI, LES FOTOGRAFIES, VÍDEOS I DESCRIPCIONS ESCRITES NO PRETENEN SER REPRESENTACIONS, SINÓ QUE proveeixen ÚNICAMENT PER AJUDAR A DETERMINAR QUALS ANUNCIS VOLEU INSPECCIONAR FÍSICAMENT.

 

16. Limitació de la responsabilitat

 

En la mesura permesa per les lleis aplicables, nosaltres (incloent els nostres directius, directors, agents i empleats) no ens fem responsables, i vostè es compromet a no responsabilitzar-nos, per qualsevol dany o pèrdua (entre ells i sense limitacions, la pèrdua de diners , dany al bon nom o reputació, pèrdua de beneficis, honoraris d'advocats, pèrdues intangibles o qualsevol dany especial, indirecte, incidental o conseqüent) provocat directament o indirectament per:

L'ús d'(o la seva incapacitat d'usar) els nostres serveis,

Els preus, enviament o una altra orientació facilitada per nosaltres,

Les demores o interrupcions en els nostres serveis,

Els virus o altres programaris maliciosos obtinguts mitjançant l'accés a, o la vinculació amb els nostres serveis,

Errors, dificultats, errors o inexactituds de qualsevol tipus en els nostres serveis,

Danys provocats al seu dispositiu de maquinari o altres sistemes informàtics o programari per l'ús de qualsevol dels nostres serveis,

La suspensió o una altra mesura adoptada pel que fa al seu compte o presumpte incompliment d'aquest

Acord d'usuari,

La durada o la manera en que els anuncis apareguin en els resultats de cerca,

La necessitat de modificar les seves pràctiques, contingut o comportament o per la seva pèrdua o incapacitat de treballar, com a resultat dels canvis en aquest Acord d'usuari o els nostres serveis, o

La seva incapacitat d'importar o exportar productes, o les multes o costos incorreguts en relació amb la importació o exportació d'aquests.

Tot i això, si resultáramos responsables, aquesta responsabilitat es limitarà a: (a) quan estiguem venent en consignació, l'import de les nostres tarifes a la (s) transacció (es) al conflicte, que en cap cas superarà les tarifes totals de les transaccions en conflicte pagades a nosaltres en els dotze (12) mesos previs a l'acció que donés peu a la responsabilitat, o, (b) quan siguem el venedor, el preu del producte venut en un dels nostres mercats en el nostre pàgina ( incloent-hi els impostos de venda aplicables) i les despeses d'enviament originals.

Algunes jurisdiccions no permeten l'exempció de garanties o exclusió de danys, així que aquestes exempcions i exclusions poden no aplicar-se a vostè.

17. Defensa i indemnització

 

Vostè ens defensarà, indemnitzarà i alliberarà (i als nostres afiliats i filials, i els nostres i els seus respectius directius, directors, empleats, agents) de totes les reclamacions o demandes, incloent els honoraris d'advocat raonables, realitzades per tercers degut o que sorgeixin de la seva incompliment d'aquest Acord d'usuari, el seu ús inadequat dels nostres serveis o la nostra pàgina, o el seu incompliment de qualsevol llei o els drets d'un tercer.

 

18. Disputes entre usuaris

 

Alliberament de Subhastespro. Si té una disputa amb un o més usuaris, vostè allibera Subhastespro i als seus respectius directius, directors, empleats i agents de tota mena i naturalesa de les reclamacions, demandes i danys (danys reals, danys al bon nom o reputació, pèrdua de beneficis , honoraris d'advocats, pèrdues intangibles o qualsevol dany especial, indirecte, accidental o conseqüent, tant coneguts com desconeguts), que sorgeixin de o en connexió amb aquestes disputes

 

19. Disputes legals

 

Llei aplicable: jurisdicció i competència. En el cas de les disputes entre vostè i qualsevol entitat de Subhastespro domiciliada a Espanya, l'Acord d'usuari es regirà per les lleis de l'Estat d'Espanyol.

Resolució i arbitratge de disputes. En el cas que sorgeixi una disputa entre vostè i Subhastespro, es compromet a intentar resoldre la disputa amb l'equip d'atenció al client del mercat de Subhastespro aplicable durant almenys trenta (30) dies naturals abans d'adoptar qualsevol altra mesura. Passat aquest temps, vostè i Subhastespro acorden que qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia sorgida de o en relació amb l'Acord d'usuari serà resolt mitjançant un arbitratge vinculant, com s'especifica a continuació.

L'anglès és la llengua vehicular. Tota l'execució d'aquest Acord d'usuari i la resolució de disputes, fins i tot a través de l'arbitratge o mediació, serà realitzada en l'idioma anglès. Si per llei es requereix una traducció d'aquest Acord d'usuari en un altre idioma, la versió en anglès prevaldrà en la mesura en què hi hagi alguna discrepància entre la versió en anglès i la traducció. Si se li proporciona aquest Acord d'usuari en un idioma diferent a l'anglès, es fa únicament per

seva conveniència. Les traduccions es proporcionen "tal qual" i vostè ens eximeix dels errors o desviacions entre la traducció i la versió en anglès.

Presentació incorrecta de les disputes legals. Qualsevol reclamació presentada contravenint aquest Acord d'usuari serà considerada incorrectament presentada i no tindrà força ni efecte.

 

20. Impostos

 

Impostos. Totes les licitacions i comandes han de ser nets d'impostos pel que fa a la compra. Són responsabilitat seva tots els impostos o l'establiment a la nostra satisfacció d'un certificat d'exempció vàlid d'aquests impostos. Vostè reconeix i accepta que estem prestant un servei en el càlcul, presentació d'informes i vendes o impostos per a les transaccions que sorgeixin en connexió amb el seu ús de la pàgina, i en última instància segueix sent responsable de qualsevol obligació de venda o fiscal. Vostè ha de presentar una documentació vàlida de revenda o exempció d'impostos. No tenim cap obligació de retornar els impostos de vendes a causa d'una presentació tardana de la documentació d'exempció d'impostos. Hem de rebre tots els formularis d'exempció d'impostos apropiats abans de la data de tanca de la subhasta o venda. Seran responsabilitat seva tots els impostos, recàrrecs i altres càrrecs impostos en la venda de productes per les autoritats fiscals si els formularis d'impostos no es reben a la data de tancament assenyalada de la venda en què està participant. Les sol·licituds de reemborsament dels impostos de venda hauran de presentar-se directament a l'autoritat fiscal corresponent.

Impost sobre el Valor Afegit o Impost General a les Vendes ( "IVA"). En alguns països, com el Regne Unit, l'IVA (com es defineix a continuació) s'aplica a les subhastes o vendes. Totes les licitacions i ofertes són netes d'IVA i d'altres impostos indirectes. Els compradors són responsables de tots els impostos de les compres. En conseqüència, la suma de la licitació guanyadora pel que fa a qualsevol producte serà sense IVA i d'altres impostos indirectes, i l'import finalment pagable pel comprador serà incrementat amb IVA i els altres impostos indirectes que es deguin. De la mateixa manera, totes les tarifes i altres imports pagadors es calculen sense IVA, així que l'importa a pagar pel comprador es veurà incrementat per la suma de l'IVA que pot ser cobrat en relació amb el servei corresponent. L'import a pagar estarà subjecte a l'IVA, si vostè com a comprador no proporciona al venedor la documentació necessària per justificar un tipus d'IVA diferent al tipus d'IVA estàndard (per exemple, taxa d'exportació del 0%, o taxa del 0% per als subministraments intracomunitaris dins de la Unió Europea). Cada comprador introduirà el seu número de registre d'IVA al convertir-se en usuari registrat de la nostra pàgina i serà notificat immediatament si el nombre deixés de ser vàlid per qualsevol raó. Vostè ens indemnitzarà i indemnitzarà als nostres respectius directius, directors, agents i empleats contra qualsevol impost, cost o despesa relacionada amb l'incompliment per part seva i / o del venedor de satisfer qualsevol càrrec d'IVA relacionat amb una transacció. Per evitar dubtes, és responsabilitat seva comprovar que els càrrecs d'IVA (o similars) hagin estat complertes en relació amb la transacció. A l'efecte d'aquests Termes, "IVA" es defineix com l'impost al valor afegit segons el que disposa la Directiva comunitària sobre l'IVA 2006/112 / CEE o impost similar en els països fora de la Unió Europea.

 

21. Responsabilitat ambiental

 

Certs productes poden contenir productes, peces, elements o ingredients que poden ser corrosius, reactius, inflamables o exhibir altres propietats perilloses o tòxiques. Se li adverteix que ha d'usar i finalment eliminar qualsevol component o element perillós d'acord amb totes les lleis i reglaments aplicables, i d'una manera que sigui segura per al públic i el medi ambiente.Ciertos productes o components de productes poden contenir residus químics, amiant projectat, productes derivats del petroli i substàncies que esgoten la capa d'ozó o altres perills. Vostè reconeix i accepta que nosaltres no som responsables de proporcionar documentació o certificats relacionats amb la identificació o estat d'aquestes substàncies. Certs productes tenen característiques de disseny que poden ser perilloses si no es respecten les etiquetes d'advertència.

La responsabilitat ambiental i la sostenibilitat són importants per a nosaltres i per als usuaris de la nostra pàgina web. En alguns casos, els compradors opten per desfer-se de productes, o seleccionar components dels productes, que compren, especialment en el cas dels productes que són ferralla. Els postors guanyadors han de complir amb totes les lleis ambientals a l'hora de desfer-se dels productes, incloent totes les lleis relacionades amb l'eliminació de residus, emissions atmosfèriques, abocaments, substàncies tòxiques i residus perillosos. En el cas que un comprador decideixi desfer-se de material electrònic de consum adquirit mitjançant la nostra pàgina o serveis, haurà de desfer d'aquest material electrònic utilitzant una empresa certificada de reciclatge de material electrònic (per exemple, certificació R2 o eSteward). En el cas dels compradors de material electrònic de consum de recuperació, ens reservem el dret d'auditar els seus registres per confirmar l'ús d'una empresa certificada de reciclatge de material electrònic i el no utilitzar una empresa certificada de reciclatge o de proporcionar-nos uns registres acceptables en l'auditoria pot resultar en la restricció i fins i tot desactivació del seu compte, i en altres recursos legals o equitatius que estiguin al nostre abast.

 

22. Descàrrec de responsabilitat pel contingut de tercers

 

Encara que puguem proporcionar enllaços a pàgines i serveis de tercers a la nostra pàgina, aquests es proporcionen únicament amb finalitats informatives. Vostè accepta que no som responsables per:

• la disponibilitat o l'exactitud de tals pàgines, serveis o recursos,

• el contingut, publicitat o productes en o disponibles en aquests pàgines o recursos, i

• les polítiques de privacitat i recollida de dades, pràctiques d'ús o retenció d'aquests pàgines.

La inclusió d'un enllaç a la nostra pàgina no implica que estiguem d'acord amb la pàgina enllaçat. Utilitzeu aquests enllaços exclusivament sota la seva pròpia responsabilitat.

 

23. Comunicacions i notificacions

 

Comunicacions electròniques. En utilitzar qualsevol dels nostres serveis, o enviar correus electrònics, s'està comunicant amb nosaltres electrònicament. Vostè atorga el seu consentiment per rebre comunicacions electròniques. Ens comunicarem amb vostè per correu electrònic o publicant avisos en el nostre pàgina o a través dels altres serveis que prestem a través dels nostres mercats. Vostè accepta que tots els acords, notificacions, revelacions i altres comunicacions que li proporcionem electrònicament satisfan qualsevol requisit legal referit al fet que aquestes comunicacions siguin per escrit.